Formalności:
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w parafii narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa; jest możliwa wcześniejsza rezerwacja terminu ślubu.
 
Okazują następujące dokumenty:
 
- dowód osobisty (lub paszport)
 
- metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (lub trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego) jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której nie byli chrzczeni, pobierają ten dokument w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni; w akcie tym jest odnotowane, czy osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie); jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
 
- świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli osoba nie uczęszczała na lekcje religii, w odpowiednim czasie (zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne) uzupełnia wiadomości pod kierunkiem duszpasterza, zdaje egzamin, następnie dostarcza świadectwo potwierdzające uzupełnienie katechezy
 
- dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie już cywilnego związku małżeńskiego albo stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego, jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe); ten dokument ten jest ważny trzy miesiące do dnia zawarcia małżeństwa (!)
 
- po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi Po co zapowiedzi przedślubne ? „Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa Proboszczowi.”
 
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, Kanon. 1069
 
Przygotowanie - nauki
 
Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa (istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu ślubu); jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się od miejsca ich zameldowania (lub zamieszkania), uzyskują zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z nich jest zameldowane lub zamieszkuje.
 
Narzeczeni obowiązkowo biorą udział zasadniczo w trzech naukach przedmałżeńskich.
 
Narzeczeni przed zawarciem małżeństwa przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania:
 
- o raz pierwszy: w najbliższym czasie po spisaniu formalności przedślubnych
- po raz drugi: w przede dniu ślubu
 
Postępowanie przed liturgią:
 
- świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci): na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarc zają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz, jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej, dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty następnie, razem z nowożeńcami udają się do ołtarza podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego (składania przyrzeczeń przez nowożeńców) trwają w postawie stojącej
 
- narzeczeni w odpowiednim czasie uzgadniają z jednym z parafialnych organistów termin ślubu, natomiast wszelkie kwestie związane z dodatkowa oprawa muzyczną powinny być wcześniej skonsultowane z duszpasterzami
 
- podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie śpiewy religijne (kościelne, liturgiczne); istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. skrzypce z akompaniamentem organowym), z tym że wyłącznie pieśni
 
- podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez jedną z osób z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych),
 
- narzeczeni, po uzgodnieniu z dekoratorkami parafialnymi, mają możliwość zorganizowania wystroju prezbiterium i kościoła.